Αναμενόμενα αποτελέσματα

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η διατήρηση και η αποκατάσταση των δασών αρκεύθου με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και κυρίως με την προώθηση μιας παραγωγικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα της οργανωμένης, ελεγχόμενης αειφορικής κτηνοτροφίας-βόσκησης ως μέτρο διαχείρισης και προστασίας του δάσους. Τα αποτελέσματα τέτοιου είδους επεμβάσεων είναι ορατά στη φύση σε βάθος χρόνου και προϋποθέτουν τη συστηματική εφαρμογή μεθόδων διατήρησης από τους εμπλεκόμενους φορείς, βάσει συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Τις κατευθύνσεις αυτές θα τις θέσει το έργο μέσω της προπαρασκευαστικής Δράσης «Κατευθυντήριες γραμμές για την αποκατάσταση και τη διατήρηση του οικοτόπου προτεραιότητας Ελληνικά Δάση Αρκεύθου».

Στο χρονικό πλαίσιο του προγράμματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Βελτίωση της σύνθεσης των δασών αρκεύθου με τον περιορισμό των φυλλοβόλων πλατύφυλλων. Παράλληλα, η μείωση των πλατύφυλλων θα ενισχύσει την εξάπλωση των φυτικών ειδών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται πολλά σπάνια είδη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Βελτίωση των λειτουργιών του δάσους, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της αύξησης των φυτικών ειδών και της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για την άγρια πανίδα.
  • Βελτίωση και εμπλουτισμός της φυσικής αναγέννησης των αρκεύθων. Η βελτίωση θα επιτευχθεί μέσω των επιλεκτικών υλοτομιών πλατύφυλλων που θα δημιουργήσουν καλύτερο και φωτεινότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των αρκεύθων, ενώ οι φυτεύσεις θα εμπλουτίσουν την αναγέννηση.
  • Μείωση του βαθμού επικινδυνότητας πυρκαγιών θα επιτευχθεί με τους καθαρισμούς και την απομάκρυνση της βιομάζας.
  • Προώθηση της σημαντικότητας του οικοτόπου και της διατήρησής του, καθώς και των οικονομικών οφελών που μπορεί να επιφέρει η αξιοποίησή του σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.