Πρόγραμμα LIFE+ Nature (2013-2017)

ΤΙΤΛΟΣ: «Αποκατάσταση και Διατήρηση του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 9562 *Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών»

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: LIFE JunEx (LIFE12 NAT/GR/000539)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 Ιουλίου 2013 – 30 Ιουνίου 2017 (4 χρόνια)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (LIFE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.047.939 €

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.: 785.954 €

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

ΕΤΑΙΡΟΣ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ: Λεκάνη των Πρεσπών, Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα

 

Ιστότοπoς LIFE