Η ΕΠΠ συνεργάζεται με το LIFE-JUNIPERCY στην Κύπρο

Το πρόγραμμα LIFE+JunΕx στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με άλλα έργα, οργανώσεις και επιστήμονες που μπορούν να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα ή να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΠ αντάλλαξε επισκέψεις με την ομάδα του έργου LIFE+JUNIPERCY, το οποίο προωθεί τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των ενδημικών δασών με είδη αρκεύθου (Juniperus sp.) στην Κύπρο.


Τον Οκτώβριο του 2014, η ομάδα του LIFE+JunEx επισκέφθηκε την περιοχή της Μαδαρής στην Κύπρο, όπου οι θαμνώνες με Juniperus excelsa εμφανίζονται αποκλειστικά, ενώ η περιοχή έχει μερικούς από τους καλύτερα διατηρημένους θαμνώνες του Juniperus oxycedrus. Στη συνέχεια, η ομάδα του LIFE+JUNIPERCY επισκέφθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 το αιωνόβιο δάσος αρκεύθων του Αγίου Γεωργίου Ψαράδων και είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει από κοντά τον τύπο οικοτόπου 9562 *Ελληνικά Δάση Αρκεύθου, που έχει καταγραφεί μόνο στην Πρέσπα. Οι ομάδες των δύο προγραμμάτων, κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες και συζήτησαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με το έργο, όπως το χαμηλό ρυθμό φυτρωτικότητας των σπόρων, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι δυο περιοχές με τα είδη αρκεύθων.