Προπαρασκευαστικές δράσεις

Το έργο LIFE+ JunEx, ως πρόγραμμα LIFE – Φύση, ξεκινάει με τις προπαρασκευαστικές δράσεις, τις αναγκαίες δηλαδή δραστηριότητες που ορίζουν τη βάση για την υλοποίηση των μετέπειτα δράσεων διατήρησης (conservation) και παρακολούθησης (monitoring). Στο LΙFE+ JunEx οι προπαρασκευαστικές δράσεις, έξι (6) στο σύνολό τους, περιγράφουν τη χλωρίδα, τη βλάστηση και τα δασοπονικά χαρακτηριστικά του δάσους των αρκεύθων, τη φυτρωτικότητα των σπόρων αλλά και τη βιωσιμότητα των φυταρίων που θα καλλιεργηθούν σε εργαστηριακές συνθήκες. Επιπλέον καθορίζουν την περιοχή εφαρμογής των επεμβάσεων (concrete actions), τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο υλοποίησης των επεμβάσεων, όπως π.χ. τις υποδομές κτηνοτροφίας. 

Δράση Α1: Περιγραφή της χλωρίδας και της βλάστησης στον τύπο οικοτόπου «Ελληνικά Δάση Αρκεύθου» στην Πρέσπα

Η συλλογή στοιχείων χλωρίδας και βλάστησης και η επεξεργασία αυτών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την περιγραφή της παρούσας κατάστασης στα δάση αρκεύθου. Στην περιοχή ενδιαφέροντος συλλέγονται τα δεδομένα για τη χλωρίδα και τη βλάστηση των δασών. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται βοηθούν στην κατανόηση της φυσικής αναγέννησης των δασών και στον υπολογισμό της βοσκοϊκανότητας. Επιπλέον βοηθούν στον υπολογισμό των μεγεθών και συστατικών της χλωριδικής ποικιλότητας των δασών. Τα αποτελέσματα επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών απεικονίζονται σε θεματικούς χάρτες με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Δράση Α2: Αξιολόγηση των δασοπονικών γνωρισμάτων των Ελληνικών Δασών Αρκεύθου στην Πρέσπα

Η περιγραφή των δασοπονικών γνωρισμάτων στα δάση αρκεύθου είναι το επόμενο βήμα μετά την καταγραφή της χλωρίδας και της βλάστησης. Μέσω της δράσης αυτής, σε συνδυασμό με τη Δράση Α1, θα αξιολογηθεί και θα χαρτογραφηθεί η κατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 9562 *Ελληνικά Δάση Αρκεύθου, προσδιορίζοντας τις φυσικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαδικασίες που οδήγησαν στη σημερινή κατάστασή του. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαδικασίες θα προσδιοριστούν μέσω στοιχείων από τα αρχεία της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας, του Δήμου Πρεσπών, από αρχεία ιδιωτών, καθώς και από συνεντεύξεις με υλοτόμους και κτηνοτρόφους. Για την περιγραφή της κατάστασης στην οποία βρισκόταν το δάσος παλαιότερα θα χρησιμοποιηθούν επίσης αεροφωτογραφίες (από το 1940 και μετά).

Δράση A3: Κατευθυντήριες γραμμές για την αποκατάσταση και τη διατήρηση του οικοτόπου προτεραιότητας «Ελληνικά Δάση Αρκεύθου»

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα, την αξιολόγηση και τους χάρτες που προκύπτουν από τις παραπάνω δράσεις (Α.1, Α.2), στη Δράση Α.3 καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές, για να αρθούν οι απειλές και να σταματήσει η υποβάθμιση των δασών με ελληνική άρκευθο. Παράλληλα, περιγράφονται πρότυπα μέτρα αποκατάστασης που αντιμετωπίζουν τη δασική διαχείριση για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου.

Δράση A5: Τεχνική μελέτη εφαρμογής των έργων αποκατάστασης και διατήρησης

Η τεχνική μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει τις προδιαγραφές των τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στις δράσεις διαχείρισης C.1, C.2 και C.3. Σκοπός της μελέτης είναι να προδιαγράψει τη μέθοδο υλοτομιών, τις δράσεις επανεισαγωγής, τις ρυθμίσεις της βόσκησης σε αγροδασικό σύστημα, τις περιφράξεις και τις φυτεύσεις. Η δράση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα των δράσεων Α.1, Α.2 και Α.3. Επί της τεχνικής μελέτης εφαρμογής των έργων αποκατάστασης γνωμοδοτεί ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και την εγκρίνει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Εδώ μπορείτε να δείτε την περίληψη της μελέτης.

Δράση A6: Τεχνική μελέτη εφαρμογής των υποδομών κτηνοτροφίας

Η τεχνική μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει τις προδιαγραφές των τεχνικών έργων των υποδομών κτηνοτροφίας που περιλαμβάνονται στη Δράση C.2. Συγκεκριμένα, η μελέτη συντάσσεται για την κατασκευή νέων και τη συντήρηση παλαιών υποδομών κτηνοτροφίας (ομβροδεξαμενές, ποτίστρες και στέγαστρο), ώστε να διασφαλιστεί η έγκριση των έργων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Δείτε περισσότερα για την εξέλιξη της δράσης εδώ.