Δράσεις παρακολούθησης

Στα προγράμματα LIFE – Φύση οι δράσεις επέμβασης πλαισιώνονται πάντα με τις δράσεις παρακολούθησης, που βασικό σκοπό έχουν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά τους. 

Δράση D1: Πρόγραμμα παρακολούθησης των δράσεων διαχείρισης

Στη Δράση D.1 παρακολουθούνται οι δράσεις διαχείρισης, όπως η αραίωση των δασών αρκεύθου από τα πλατύφυλλα και η επίδραση της κτηνοτροφίας στον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας. Ειδικότερα η παρακολούθηση της απόδοσης των δράσεων C.1 και C.2 είναι βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων αποκατάστασης και της κατάστασης διατήρησης του τύπου οικοτόπου. Οι πληροφορίες που ανακτώνται είναι σημαντικές για τη γρήγορη προσαρμογή των μέτρων των δράσεων C.1 και C.2 με σκοπό την καλύτερη απόδοσή τους. Η παρακολούθηση βασίζεται στο συνδυασμό δεικτών που αφορούν τη φυσική αναγέννηση, τη δυναμική των συστάδων, τη χλωρίδα και τη βλάστηση. 

 Εξέλιξη δράσης – Οκτώβριος 2016

 Η πρώτη φάση της παρακολούθησης αποτυπώθηκε στις σχετικές αναφορές του Οκτωβρίου 2016, μετά από την ολοκλήρωση των μετρήσεων για την αξιολόγηση της φυσικής αναγέννησης, της δυναμικής των συστάδων, της χλωρίδα και της βλάστησης (Ιούλιος και Σεπτέμβριο 2016).

Εξέλιξη δράσης – Οκτώβριος 2017

Η δράση ολοκληρώθηκε με την ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων τον Οκτώβριο του 2017. Στα σχετικά παραδοτέα, συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των δράσεων διαχείρισης, όπως η αραίωση των δασών αρκεύθου από τα πλατύφυλλα (δράση C1), η επίδραση της κτηνοτροφίας στον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας (δράση C2) και το καθάρισμα των δασών αρκεύθου από σκουπίδια (δράση C2).

Παραδοτέα:

 

Δράση D2: Πρόγραμμα παρακολούθησης των δράσεων αποκατάστασης

Η Δράση D.2 αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων αποκατάστασης (φυτεύσεις) και την αξιολόγησή τους. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έργου LIFE+ JunEx παρακολουθείται η βιωσιμότητα των δενδρυλλίων και αξιολογείται η ανάγκη τυχόν επιπλέον χειρισμών που χρειάζονται, όπως για παράδειγμα επιπλέον πότισμα και αφαίρεση των ζιζανίων.

Δράση D3. Πρόγραμμα παρακολούθησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων

Η Δράση D.3 αφορά την παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και αποτελεί υποχρεωτική δράση των προγραμμάτων LIFE. Ουσιαστικά πρόκειται για έρευνα με ερωτηματολόγια, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, μέσα από τα οποία τεκμηριώνεται η προοδευτική αύξηση του βαθμού γνώσης για τον τύπο οικοτόπου στην περιοχή. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται σε τρεις φάσεις: στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του προγράμματος. 

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης
H δράση αυτή αρχικά προέβλεπε να πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις. Έπειτα όμως από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, αξιολογήθηκε ότι η μελέτη απαιτεί μία ακόμη φάση. Το πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε το 2014 και μπορείτε να δείτε την περίληψη της αναφοράς στα παραδοτέα, ενώ το δεύτερο στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σεπτέμβριος 2017 – Εξέλιξη δράσης

Η δεύτερη και τελική φάση της δράσης παρακολούθησης των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών, ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη της τελικής αναφοράς το Σεπτέμβριου 2017. Η τελική αναφορά βασίστηκε στην ανάλυση των απαντήσεων σε ερωτηματολόγια που απευθύνονταν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 2017. Τα αποτελέσματα της δράσης περιέχονται στην τελική αναφορά, η οποία είναι διαθέσιμη στα παραδοτέα τους έργου.

Παραδοτέα: