Δράσεις διατήρησης και αποκατάστασης

Οι δράσεις αποκατάστασης αποτελούν τον πυρήνα του έργου LIFE+ JunEx και σκοπός τους είναι να εφαρμόσουν τις μελέτες και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν περιγραφεί στις δράσεις Α.3, Α.4, Α.5 και Α.6. 

Δράση C1: Εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών

Η εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών αφορά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών όπως περιγράφονται στη Δράση Α.3 και την υλοποίηση της τεχνικής μελέτης για τα έργα αποκατάστασης (Δράση Α.5). Οι κύριες επεμβάσεις αφορούν υλοτομίες πλατύφυλλων και θάμνων σε μια συνολική έκταση 180 εκταρίων. Περιλαμβάνει τον έλεγχο της προσήμανσης των δέντρων που είναι να κοπούν, την επικοινωνία με τους δασικούς συνεταιρισμούς και την επίβλεψη των υλοτομιών και όλων των σχετικών εργασιών (μεταφορά ξυλείας, κ.λπ.). Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης δράσης ελέγχεται με τις δράσεις παρακολούθησης D.1 και D.2.

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Η δράση αυτή περιλαμβάνει 3 φάσεις εφαρμογής καθαρισμών στα δάση αρκεύθου από είδη πλατύφυλλων δέντρων. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι 2 φάσεις έχοντας καλύψει 120 εκτάρια, ενώ το τρέχον διάστημα υλοποιείται η τρίτη φάση που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις αρχές της ερχόμενης Άνοιξης. Η παραγόμενη ξυλεία διατίθεται από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας για τις ανάγκες των κατοίκων των οικισμών της περιοχής.

Παραδοτέα:

Δράση C2: Έργα αποκατάστασης και κατασκευή υποδομών κτηνοτροφίας

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του έργου LIFE+ JunEx είναι να εγκατασταθεί ξανά η κτηνοτροφία στην περιοχή, ώστε τα αιγοπρόβατα να αποτελέσουν το «εργαλείο» για τον βιολογικό έλεγχο της εξάπλωσης των πλατύφυλλων. Αυτό απαιτεί κάποιες υποδομές που θα κατασκευαστούν ή θα συντηρηθούν στο πλαίσιο της Δράσης Α.3 καθώς και την τεχνική μελέτη εφαρμογής των έργων (Δράση Α.5).

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  1. Η κατασκευή νέας ομβροδεξαμενής και η συντήρηση της παλαιότερης.
  2. Η κατασκευή μη μόνιμου στεγάστρου για το προσωρινό στάβλισμα των ζώων.
  3. Η περίφραξη σημαντικών περιοχών με δάση αρκεύθου.
  4. Ο καθαρισμός δασών αρκεύθου από σκουπίδια και νεκρή οργανική ύλη (π.χ. ξερά κλαδιά) για την αποφυγή πυρκαγιών.

Δράση C3: Παραγωγή, φύτευση και συντήρηση φυταρίων

Η δράση περιλάμβανε τη σταδιακή συλλογή 15.000 σπόρων, την παραγωγή φυταρίων (βάσει των προδιαγραφών της Δράσης Α.4), τη φύτευση, την παρακολούθηση και το πότισμα των φυτεμένων φυταρίων. Η παραγωγή καλής ποιότητας φυταρίων θεωρείται πολύ σημαντική σε αυτό το στάδιο, ώστε η τεχνητή αναγέννηση να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την επιτυχή αποκατάσταση των δασών αρκεύθου και συνολικότερα του τύπου οικοτόπου *9562. Τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής δράσης Α4 κατέδειξαν περιορισμούς στην παραγωγή μεγάλη ποσότητας φυταρίων αρκεύθου, λόγω της χαμηλής βιωσιμότητας των εμβρύων και προτάθηκαν σχετικές αλλαγές στην εφαρμογή της δράσης, όπως η σπορά προ-χειρισμένου σπόρου, ώστε να αποτελέσει «τράπεζα σπόρου» στο έδαφος και η φύτευση μικρότερου αριθμού φυταρίων.

Δεκέμβριος 2016 - Εξέλιξη δράσης

Σπορές με προχειρισμένο σπόρο για την ενίσχυση της αναγέννησης των αρκεύθων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί βάσει του αναθεωρημένου πλάνου εφαρμογής της δράσης. Φυτάρια, τα οποία φύτρωσαν σε συνθήκες εργαστηρίου μεταφυτεύθηκαν και περιφράχθηκαν το Νοέμβριο του 2016. Η δράση αυτή είναι σε εξέλιξη όσον αφορά τα ποτίσματα και την παρακολούθηση της επιτυχίας των φυτεύσεων (η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης D2).

Σεπτέμβριος 2017 – Ολοκλήρωση δράσης

Τον Ιούνιο 2017 ολοκληρώθηκε η τελική αναφορά της δράσης, η οποία συνοψίζει το σύνολο των επεμβάσεων και των χειρισμών που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Παράλληλα τα πορίσματα των φυταρίων συνεχίστηκαν μέχρι το Σεπτέμβριο 2017. Τα αποτελέσματα της δράσης παρουσιάζονται στην τελική αναφορά της δράσης παρακολούθησης D2.

Παραδοτέα: